OP PIK APLIKACE

Project name: Development of a circuit for measurement of real ignition energy of capacitive discharge

Program name: OP PIK APLIKACE
Project registration number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005067
Recipient of the subsidy: OZM Research s.r.o.
Main partner: Energy Research Center, VŠB – TU Ostrava
Beginning of the project: 3/2017
End of the project: 09/2019


Aim of the project

The aim of the project is development and following production of a measuring circuit which would measure real ignition energy of capacitive discharge without necessity of external measuring, recording and evaluating devices. This will mean increase of technical level of instruments for measurement of minimum ignition energy of flammable and explosive materials and therefore increase of competitiveness of those instruments at world market. Another aim is decrease of qualification requirements for operators of those instruments and increase of their safety.
Název projektu: Vývoj obvodu pro měření skutečné iniciační energie kapacitního výboje

Program: OP PIK APLIKACE
Prioritní osa: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Identifikační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005067
Název příjemce dotace: OZM Research s.r.o.
Hlavní partner: Výzkumné energetické centrum, VŠB – TU Ostrava
Začátek realizace projektu: 3/2017
Ukončení projektu: 09/2019


Cíle projektu

Cílem projektu je vývoj a následná výroba prototypu měřícího obvodu, který by energii kapacitního výboje měřil bez nutnosti externích měřících, záznamových a výpočetních zařízení. Znamenalo by to zvýšení technické úrovně vyráběných přístrojů pro měření minimálních iniciačních energií hořlavých nebo výbušných látek, a tedy zvýšení konkurenceschopnosti těchto přístrojů na světových trzích. Dalším cílem je snížení nároků na kvalifikaci obsluhy těchto přístrojů a její bezpečnost.